GSA                 FLD                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                        

Guangxi GSA -Technologie für Umweltschutz GmbH

Guangxi Liu Zhou Hai Guan Nan Lu Nr.6 Dong Di Xin Du Er Qu 30 Hao

Tel: +86-77- 22 319 89

Mobile: +86-138-782 62 910

869219968@qq.com

18901655566@189.cn

g.schmied@gsa-shanghai.com