GSAFLC                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                 

HTV-体系是对固废进行高效气化处置的设备。气化的热值在3500大卡/公斤,
垃圾的能量在炉膛高温下被释放出或从点燃系统获得
需求的热值。

由于设计和高温的原因不会使炉子在应用过程中产生二恶英和有害物。

HTV-体系可以不用额外的脱尘过滤设施和二次清洁体系。
炉子的结构紧凑。